משלוחים חינם מעל 300 ש"ח

תקנון אתר ותנאי שימוש

כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר spoileddogs.co.il
  2. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל שימוש באתר או קנייה באתר מעידים על הסכמה לתקנון, שמהווה חוזה.
  3. השימוש באתר מותנה ברשות בעלי האתר. הרשות לבעלי האתר למנוע שימוש למי שמשתמשים באתר בצורה פוגענית, או מכל סיבה אחרת.
  4. בעלי האתר רשאי לערוך שינויים בתקנון זה. אין צורך בהודעה על כך, והתקנון המפורסם באתר מחייב משעת פרסומו.
  5. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג ומין שהוא, ההוראות שבתקנון גוברות.

תנאי שימוש באתר

  1. אין לעשות באתר שימוש כלשהו לצורך מטרות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק ו/או הדין.
  2. רישומי בעלי האתר בדבר הזמנות ו/או רכישות הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הטלפון יהוו ראיה חלוטה לנכונותן ולפרטיהן.
  3. בעלי האתר אינם מחוייבים בשירותים כלשהם.
  4. החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18

ביצוע הזמנה

10. האתר מאובטח בטכנולוגיה.SSL המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים. האחריות על ההצפנה היא על חברת כרטיסי האשראי והסליקה שבידיהן המידע.

11.תנאי לאספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו הינו קליטת ההזמנה באופן תקין ומלא כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בהזמנה.

תשלום

12. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה. בתיאום טלפוני או במייל.

13. התשלום יבוצע בתשלום אחד, אלא אם ציינת אחרת, במידת האפשר.

14. כל המחירים כוללים מע"מ כדין בשיעורו הידוע ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת.

15. בהזמנה של שירות מתמשך, כגון מועדון לקוחות ו/או הזמנה של סדרת הרצאות ו/או סדנאות, בעלי האתר רשאים להשהות את השירות עד לביצוע התשלום.

16. בעל האתר רשאי לבצע שינויים במחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או דמי המנוי מעת לעת, אך מחירים עבור תקופה ששולמה מראש מובטחים ללקוח עד לסיומה.

17.חשבוניות מס יישלחו באמצעות חתימה אלקטרונית במייל ברגע ביצוע התשלום או עד 14 יום מרגע התשלום בפועל ע"פ הנדרש בחוק בהתאם לפרטי הלקוח שנמסרו בשלב ההרשמה או הגבייה עצמה.

מדיניות אספקת מוצרים

18. אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים עד 3 ימי עסקים. האספקה תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.

19. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

20.משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של החברה.

21.  מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחוייבבדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של החברה.

22.  החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

23. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

24. בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים. 

ביטול הזמנה

25. על תקנון זה יחול חוק הגנת הצרכן, התשמ"א

26. לא ניתן לבטל עסקה לאחר ביצוע רכישה כיוון שהשירות/המוצר נשלח ישר עם סיום ההזמנה ללקוח בצורה דיגיטלית ולכן הוא כבר ברשותו ואין בטחון לבעל האתר שתהיה החזרה מלאה של המוצר. בכל מקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל- spoileddogsas@gmail.com ונבדוק את איכות המוצר/השירות שהתקבל.

אחריות

27. אם מוצר שקיבלת פגום מכל סיבה שהיא – ניתן לפנות אלינו כדי לבחון מהי התקלה או הפגם שיש במוצר ובהתאם לכך לבחון שליחת מוצר חדש.

28. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

29. בשום נסיבות לא תחול על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

30. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

31. השירותים המוצעים באתר אינם מהווים טיפול רפואי משום סוג שהוא, ואין בהרצאות ו/או בסדנאות ו/או קורסים שרכשת באתר משום ייעוץ פרטני והאמור בהרצאות ו/או בסדנאות לא מחליף ייעוץ פרטני והאחריות על המידע הינו עליך כמשתמש בלבד. כמו כן, הנך פוטר את מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או את הספק באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף) שנגרמו או ייגרמו לך ו/או לצד שלישי והקשורים,במישרין או בעקיפין, למתן השירותים המפורטים באתר ובתנאי שלא נגרמו במכוון על ידי Spoiled Dogs ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או הספק.

32. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר , לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו.

33. המשתמש מתחייב לעשות שימוש סביר באתר. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

זכויות יוצרים

34. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר והתכנים שמועלים בו לSpoiled Dogs.

35. אין להציג, למסור, להעתיק, לשכפל, לצלם או להפיץ או לפרסם בפומבי או להעביר לצד שלישי כל תוכן מהתכנים המופיעים באתר ללא הסכמתו של בעלי האתר בכתב ומראש.

36. בעלי האתר רשאי לשלוח למשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב, לתועלתם ולרווחתם של המשתמשים ו/או באמצעות ניוזלטר.

37. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו להרשמה ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של האתר באמצעות כפתור “הסר” או ע”י שליחת בקשה לכתובת מייל ב"צור קשר". מנהל האתר מתחייב למחוק את פרטי המשתמש מהמאגר של האתר בתוך 15 ימי עסקים.

38. באתר לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי שלך ויש להקלידם מחדש בכל רכישה. כל העברה במקרים שאינם .PCI DSS של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

39. בעלי האתר דואגים לשמירה על פרטיותך. יחד עם זאת, בעלי האתר לא יעבירו פרטים מזהים אודותייך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית למעט אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר ו/או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת שביצעת באתר.

40. מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי לצורך שיפור וייעול השירותים שניתנים ע"י האתר, ויהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

41. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

42. מנהלי האתר יהיה רשאי לשלוח אלייך דואר אלקטרוני, לפנות אלייך בכתב או בע”פ. תמיד ניתן לחסום פניות אלה ע”י לחיצה על כפתור “הסר”.

43. מנהל האתר מאשר בזאת כי יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות הלקוחות ולאבטח את המידע הנשמר באתר. אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותו להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. לפיכך ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמו.

סמכות שיפוט

44. מחלוקת או סיכסוך בין בעלי האתר לבין מאן דהו, אם ייקרו, יטופלו באופן הבא:

45. כל צד מצדדי המחלוקת ייבחר עו”ד או רב מטעמו.

46. עורכי הדין והרבנים יימצאו בורר המוסכם על שניהם – עו”ד או רב.

47. הצדדים יסכמו את טענותיהם ויגישו אותם לבורר הנבחר, אשר יפסוק את דינו.

48. פסק הדין יינתן לאחר יום אחד של עיון בחומר. שכר טירחתו של הבורר יחולק בין החולקים, אלא אם הבורר יחליט אחרת.

49. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

סודיות ופרטיות

50. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

51. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

52. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

53. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

54. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

55. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

56. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

57. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

58. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

59. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

שירות לקוחות

פרטי התקשרות:

טלפון ליצירת קשר- 0527732004

מייל- spoileddogsas@gmail.com

לשיחת וואטסאפ מהירה לחץ כאן  

כתובת: האגמון 7/12 חדרה

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ובכל הנוגע לכל שאלה,

ניתן לפנות אלינו במייל ונענה בשעות הפעילות (ימים א-ה בין 9:00-15:00)

לוגו ספוילדוגס 1

היי, ברוכים הבאים

חנות החטיפים לכלבים Spoiled Dogs

יש לנו מגוון רחב של חטיפים טעימים ובריאים שבטוח ישמחו את החבר הפרוותי שלך. מצ'ופרים כייפים ועד לתעסוקה ארוכה ואילוף. המשימה שלנו היא לספק חטיף טבעי ובריא שיזין את הכלב שלך תוך כדי קידום בריאות ופאן.
אז קדימה, כנסו ותפנקו את הכלב שלכם עוד היום!

אייקון צופר במשלוח
פינוקים בכל הזמנה
אייקון משלוח חינם
משלוח בחינם בהזמנה מעל 300 ש"ח

לקוחות ממליצים

שיחת ייעוץ חינמית

אנחנו מנוסים עם כל סוגי הכלבים! אם תרצו ייעוץ לגבי השימוש במוצרים שלנו – אתם יותר ממוזמנים לקבל שיחת ייעוץ בחינם בווצאפ או בשיחה טלפונית